Pagdating ng kastila sa

Taga'pagtur6' sa bath sa sariling painamahay; 6 ang tagahatid ng.

j1 Patotohanan ang sinabi sa parnamagitan ng sinulat ng si.

Masira' ang anomain, lal6nglalo6 na angr daong at ang m~a kalakal.

Magpahuya; 6 sulsulan ang aso sa paglaban 6 paghandulong.

Damit na inilai lagay sa dibdib ng bata, na panahod ng laway.

l: V; Il[: I; Z~rl SR Xt EIIM~lliltr Il~lfl )a# X;], Mg1 vaft U r~nv,wrx nunf t S~h t R Sa Iioagallf }lt0}aag Sg a g Sa ati: ( a 1 r.

I Ma3 ACOG ACOG 18 ACO ACOP tutuhian; rmaitumpakan; in Iatagpiuan.

1I Pawaling kabuluhan ang mga kautusin 6 kagalangan.

11Ang, sumulat; kumatha'; 6 may akda' ng isadng lathala', akla't 6 dula'.

Babaki" 6 hudyadt nang gumayak na daglil sa paglusob sa kaaway.

Alkansiahan, 6 tipuna'n ng salap'll Alcanzar, a-, Abutan; datnain; urnabot, jf Abutin; dukuwangin.

Talurnpating maikili; salita'; saysaiy %a nlg&a tiasasakupan.

Tags: , ,